Salgs- og leveringsbetingelser


AVTALEN

Salgsavtalen er inngått i henhold til nedenstående betingelser så fremt disse ikke avvikes på grunn av annen skriftlig avtale.

 

PRISER

Oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendring uten forutgående varsel så fremt det ikke foreligger en skriftlig avtale om annet.

 

AKKREDITERT KALIBRERING

Monteringspriser innbefatter ikke akkreditert kalibrering av PKK-utstyr hvis dette ikke er avtalt som en del av monteringen.

 

LEVERING

Levering skjer FCA Fabrikk eller FCA Trondheim så fremt det ikke foreligger en skriftlig avtale om annet. Frakt som bestilles gjelder iht. Incoterms DAP, og frakt anføres kjøpers regning. Transportforsikring tegnes bare etter anmodning og for kjøpers regning. Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko.

Vi og våre leverandører rammes nå av langtidseffektene av Covid-19 pandemien og krigen i Europa. Forsinkelser i leveranser fra enkelte av våre produsenter er et resultat av stans i produksjonslinjer på grunn av redusert bemanning, mangler på materialer og andre medvirkede faktorer fra pandemien. Dette medfører at våre kunder også kan bli berørt, og vi oppfordrer derfor at bestillinger planlegges enda lengre frem i tid for å unngå store forsinkelser. Vi vil gjøre vårt beste med å holde våre kunder underrettet om forsinkelser så langt det er mulig.

 

BETALINGSBETINGELSER

Firmaer: standard 15 dager etter fakturadato så fremt det ikke foreligger en skriftlig avtale om annet.
Fakturering: skjer fortløpende.

 

MORARENTER OG PURREGEBYR

Ved for sen betaling beregnes rente pr. måned etter gjeldende satser.

 

REKLAMASJONER

Reklamasjoner må skje omgående og senest innen 8 dager etter at varen er mottatt. Kjøper plikter å undersøke den kjøpte gjenstand straks denne er kommet i hans/hennes besittelse.

 

GARANTI

Garanti ytes på våre produkter i samme utstrekning som vi er dekket av garanti fra våre leverandører. Normalt er dette 12 måneder.
Selger står fritt til å avgjøre om den reklamerte gjenstand skal repareres eller byttes. Garantireparasjoner skal utføres av oss eller av verksted godkjent av oss.

 

FORCE MAJEURE

Force majeure gir ikke kjøperen rett til å heve kjøpet. Eventuell forskyvning av leveringstid på grunn av force majeure gir ikke kjøperen rett til erstatning. Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpsloven §23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandør spesielt. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgere, forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenking i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

Svingninger i stålprisen, andre råvarer og komponenter og deres påvirkning på importkostnader ved økninger på mer enn 10% regnes også som en force majeure-begivenhet. I slike tilfeller vil gjeldene prisavtaler kunne settes til side umiddelbart, og Langø Service AS kreve tilsvarende tillegg i pris som økt importpris krever for å inndekke økningen.

 

ANSVAR

Vårt økonomiske ansvar er begrenset til verdien av de leverte produkter. Vi påtar oss således intet ansvar for produksjonstap eller skade på person eller gods eller tap av fortjeneste. 

 

SALGSPANT

De leverte varer er selgers eiendom inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.

 

RETRUR AV VARER

Retur skal være godkjent av selger på forhånd. Kopi av faktura eller pakkseddel samt utfylt returskjema skal vedlegges varen ved retur. Ved retur som skyldes feil fra vår side betaler vi returfrakt med våre fraktpartnere. Varen krediteres 100%.
Ved retur som ikke skyldes feil fra vår side betales frakten av kjøper. Ved godkjent retur krediteres kjøper for varen fakturabeløp minus returfrakt samt et returgebyr på 20% minimum kr. 300,-
Retur av spesialbestilte og fabrikkbestilte varer aksepteres ikke.
Retur av elektronikk som kretskort og styreenheter etc. aksepteres ikke.